Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™

Beslutsstilar är inlärda tankebanor. På samma sätt som våra andra stilar att skriva, prata, gå eller leka, så lär vi oss att fatta beslut i skolan, på jobbet, på fritiden och genom att följa andras exempel. På grund av olika bakgrund och erfarenheter lär sig människor olika stilar att fatta beslut. I vilken utsträckning en viss beslutsstil är ”bra” eller ”dålig” beror på hur väl den möter eller avviker från kraven i en viss affärssituation eller ett visst uppdrag.

Beslutsstilsmodellen hanterar två grundläggande aspekter av hur människor skiljer sig åt avseende informationshantering. Den ena aspekten handlar om mängden information personer använder vid problemlösning och beslutsfattande. Den andra avser graden av fokus, d v s om en person vanligen väljer och håller fast vid en lösning eller generar ett antal olika lösningar. Genom att kombinera dessa två aspekter kan man identifiera fyra fundamentalt olika beslutsstilar. Dock tenderar vi att använda en eller ett par av dessa stilar oftare än de andra.

Beslutsam

Fokuserad och handlingsorienterad. Den Beslutsamma stilen agerar snabbt samt lägger stor vikt vid effektivitet och det praktiska. Personer som ofta använder denna stil ses i allmänhet som snabbtänkta, produktiva och pålitliga. När man använder sin Beslutsamma stil vill man i allmänhet fatta beslut, omsätta dem i handling och sedan gå vidare till andra uppgifter. När väl besluten har fattats, ändras de inte så lätt.

Flexibel

öppen och handlingsorienterad. Den Flexibla stilen är också en snabbrörlig och handlingsorienterad stil. Men till skillnad från den Beslutsamma stilen är den Flexibla stilen inriktad på att kvickt anpassa sig till förändringar. Personer som ofta använder denna stil ses i allmänhet som snabba, sociala och mycket tillgängliga. När man använder sin Flexibla stil fattar man i allmänhet raska beslut som man lika snabbt är beredd att modifiera eller ändra om situationen ändras. Dessa personer lider sällan brist på idéer och tenderar att vara intuitiva och innovativa.

Hierarkisk

Fokuserad och analytisk. Den Hierarkiska stilen är logisk och metodisk och lägger energi på att tänka igenom saker och ting noga. Personer som ofta använder den Hierarkiska stilen lägger vanligtvis stor vikt vid kvalitet och att göra saker på bästa möjliga sätt. När beslut med hög kvalitet har fattats överges de sällan, såvida inte tydligt överlägsna alternativ uppstår.

Integrativ

Öppen och analytisk. Den Integrativa stilen är också en mycket analytisk stil. Jämfört med den Hierarkiska stilen är den Integrativa stilen mycket mer utforskande och attraheras av nya och ovanliga idéer liksom möjligheter. Personer som ofta använder den Integrativa stilen tenderar att dras till grupper och team eftersom det ger mycket information och idéer från olika perspektiv. När beslut fattas inbegriper de ofta att göra flera saker samtidigt. Dessutom modifieras eller anpassas besluten så att de stämmer överens med ändrade förutsättningar.

Att kunna fastställa andra människors beslutsstilar kan underlätta exempelvis bemanning av olika arbetsuppdrag, utformning av beslutsvägar och val av sätt att kommunicera med andra människor. Detta gäller både för individer, för team och för ledare. Genom att kunna bedöma vilket typ av beslutsfattande ett visst uppdrag kräver kan chefer exempelvis mer precist se vilket utvecklingsstöd teamet behöver för att lösa uppdraget. Chefer som förstår beslutsstilar förmår också att dra nytta av styrkorna med sin egen personliga beslutsstil och känna igen situationer som kräver ett annat tillvägagångssätt än det vanliga.

Individprofiler – Beslutsstilar

  • StyleView™ Beslutsstilsrapport: kommunikation och beslutsfattande
  • StyleView™ Utvecklingsrapport: definierat kompetensbehov

Individprofiler – Emotionellt beteende

  • StyleView™ Emotionellt beteende: ledarskap och samarbete

Individprofiler – Komplexitetsmotivation

  • StyleView™ Komplexitetsmotivation: motivationstjuvar och utvecklingspotential bland arbetsuppgifterna

Individprofilerna används i samband med bemanning, medarbetarsamtal, karriärrådgivning och coachning på alla nivåer i organisationen samt i ledarskapsutbildningar. Även för kompetensförsörjning, successionsplanering och talent management.

Grupp och organisationsprofiler

  • StyleView™ Grupp: gruppens kommunikation, beslutsfattande och samarbete
  • StyleView™ Kultur: kommunikationskultur

Grupp- och organisationsprofilerna används i samband med verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och strategisk successionsplanering.