JTI™

Olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man skall arbeta tillsammans och allas resurser skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. JTI™ är ett verktyg som beskriver sådana grundläggande skillnader. Det fokuserar på hur människors olikheter kan upplevas och utnyttjas på ett konstruktivt sätt, både individuellt och i grupper. Verktyget kan också visa vilka uppgifter en ledare eller medarbetare föredrar att arbeta med, vilket stöd man behöver från andra, vilka förväntningar man har till den egna och andras prestationer samt hur man belönar och uppmuntrar andra.

I samspelet mellan ledare och medarbetare, eller medarbetare emellan, är JTI™ ett utmärkt verktyg för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, utveckla tolerans samt lära sig att förstå och respektera varandras arbetsstil. Typbeskrivningar hjälper oss att förstå hur skillnader som tidigare verkade irriterande eller besvärliga istället kan utnyttjas konstruktivt och utgöra en grund till ett starkare samarbete.

Modellens utgångspunkt

JTI™ grundar sig på C. G. Jungs typologi och är konstruerad utifrån
individens preferenser inom fyra dimensioner. Varje dimension har två
sidor som utgör motpoler, och vi upplever som regel att en av dessa
sidor är mer typisk för oss.

 • Vart vi riktar vår uppmärksamhet för att få energi
  Extravert (E) – utåt
  Introvert (I) – inåt
 • Hur vi hanterar fakta
  Sinnesförnimmelse (S) – konkreta fakta
  iNtuition (N) – övergripande idéer
 • På vilka grunder vi bedömer fakta
  Tanke (T) – logisk, objektiv analys
  Känsla (F) – logisk, subjektiv analys
 • Hur vi förhåller oss till omvärlden
  Bedömning (J) – beslutsam, strukturerad
  Varseblivning (P) – öppen, spontan

Vi har alla lite av varje inom var av de fyra dimensionerna, men den del
av varje motpol som känns mest rätt utgör sannolikt en persons
preferens och benämns tillsammans som en bokstavskombination. De fyra
dimensionerna med sina motpoler är utgångspunkten för typologin i JTI™.
Tillsammans bildar de 16 olika bokstavskombinationer, vilka illustreras nedan.

ISTJISFJINFJINTJ
ISTPISFPINFPINTP
ESTPESFPENFPENTP
ESTJESFJENFJENTJ

Det är viktigt att betona att det inte finns bra och dåliga typer. Vissa typer har bara lättare för att lösa vissa typer av uppgifter än andra – och vice versa.

JTI™ är först och främst ett utvecklingsredskap. Modellen är utvecklad och konstruerad med fokus på insikt; att förstå sig själv och andra bättre, att utnyttja egna och andras resurser bättre, att frigöra energi och att skapa bättre resultat.

Individprofiler

 • TypeView™ JTI™-profil: Individuell profil som visar vilken av de 16 olika personlighetstyperna en person tillhör. Snabbt, användarvänligt och online
 • TypeView™ JTI™ Grupp: Typkoder för hel grupp